Kup w przeciągu: 

12

[22.04,23.04,29.04,30.04,06.05,07.05,13.05,14.05,25.05,26.05,01.06,02.06,08.06,09.06,15.06,16.06,22.06,23.06,29.06,30.06]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • korzystne ceny

  • sprawdzona jakość

Warunki dostawy

 

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ALKOHOLE-FUKS.PL

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – Podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, w ramach której upoważniony jest on do składania Zamówień, może być to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie niebędąca osobą prawną, przy czym Klientem nie mogą być osoby fizyczne poniżej 18 roku życia, a w przypadku  Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki niebędącej osobą prawną wymóg wieku stosuje się również do osób, które dokonują Zamówienia w imieniu tych podmiotów;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu Alkohole Fuks zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdującym się w Zbrosławicach  przy ulicy Wolności 116a, w którym można składać zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej na stronie www.alkoholefuks.pl;

1.5. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej www.alkoholefuks.pl , które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą tj. Aleksandrą Niedzielską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fuks Aleksandra Niedzielska w Bytomiu przy ul. Alojzjanów 28a, a Klientem, zawarta i realizowana w Sklepie znajdującym się w Zbrosławicach przy ulicy Wolności 116a;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma internetowa – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona na stronie: www.alkoholefuks.pl.

1.11 Pełnomocnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.12 Pełnomocnictwo - Upoważnienie udzielone przez Klienta Pełnomocnikowi, którego treść zgodna jest ze wzorem pełnomocnictwa, do którego link umieszczony jest  poniżej na stronie internetowej www.alkoholefuks.pl  w zakładce „Warunki dostawy

 

  1. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu elektronicznej platformy znajdującej się na www.alkohole-fuks.pl.

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej, prowadzony jest przez Aleksandra Niedzielska w Bytomiu. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, poprzez pobranie go ze strony internetowej  www.alkoholefuks.pl za pomocą linku i  sporządzić jego wydruk.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja na platformie elektronicznej na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz Regulaminu zamówień strony internetowej www.alkoholefuks.pl i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie zamówień strony internetowej www.alkoholefuks.pl

 

 

2.13. Postanowienia Regulaminu zamówień strony internetowej www.alkoholefuks.pl są uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu.

 

 

III Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Zbrosławicach przy ulicy Wolności 116a, a następnie dostarczeniu Towaru pod wskazany przez Klienta adres.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa Piotrowi Wolf prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą  PAKO Piotr Wolf, NIP 6261048144

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty przez Klienta  Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w platformie elektronicznej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika. W przypadku paczki krajowej o wadzę powyżej 30 kg. mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty o których Klient zostanie poinformowany mailową bądź telefonicznie.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

 

IV Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie platformy elektronicznej.  Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od  Sprzedawcy tj. Aleksandry Niedzielskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Fuks Aleksandra Niedzielska wynagrodzenia Pełnomocnika.

 

V Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odwołać pełnomocnictwo w każdym czasie, jednakże w zależności od stanu realizacji zamówienia będzie to miało różne opisane poniżej skutki.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odwołania pełnomocnictwa przed wydaniem Towaru w Sklepie, Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.

5.3. Prawo odwołania pełnomocnictwa wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: www.biuro@fukssklepy.pl  lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

5.5 W przypadku odwołania pełnomocnictwa po odbiorze przez Pełnomocnika Towaru, Klient nie otrzyma zwrotu wynagrodzenia Pełnomocnika. W sytuacji, gdy Towar zostanie już nadany przez Pełnomocnika wówczas pełnomocnictwo uznaje się za wykonane, natomiast jeśli pełnomocnictwo zostanie odwołane przed nadaniem przez Pełnomocnika Towaru do Klienta, wówczas Pełnomocnik zwróci Towar do Sklepu, który będzie oczekiwał w Sklepie na odbiór przez Klienta.

5.6 Odwołanie pełnomocnictwa nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży Towarów, dla odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, należy złożyć odrębne oświadczenie opisane w  Regulaminie zamówień strony internetowej www.alkoholefuks.pl oraz zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce „zwroty i reklamacje”.

 

 

VI Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) według zasad opisanych w Regulaminie zamówień strony internetowej www.alkoholefuks.pl.

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z zapoznał się z Polityką prywatności  i Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępną na stronie internetowej www.alkoholefuks.pl.

 

Wzór dokumentu pełnomocnictwa(PDF).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium