Kup w przeciągu: 

12

[22.04,23.04,29.04,30.04,06.05,07.05,13.05,14.05,25.05,26.05,01.06,02.06,08.06,09.06,15.06,16.06,22.06,23.06,29.06,30.06]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • korzystne ceny

 • sprawdzona jakość

Regulamin

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

STRONY INTERNETOWEJ WWW.ALKOHOLEFUKS.PL

 

1.DEFINICJE- określone w niniejszym punkcie słowa i  zwroty występują w Regulaminie zgodnie z przypisanym poniżej  znaczeniem.

SPRZEDAWCA

Fuks Aleksandra Niedzielska prowadząca działalność gospodarczą w Bytomiu ( kod 41-902 )przy ul. Alojzjanów 28a  NIP  626-147-12-85, występująca poniżej w niniejszym Regulaminie jako FUKS lub Sprzedawca.

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień, stanowiący równocześnie integralną część umowy kupna-sprzedaży w części odnoszącej się do praw i obowiązków stron.

 

KLIENT

Podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, w ramach której upoważniony jest on do składania Zamówień, może być to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie niebędąca osobą prawną, przy czym Klientem nie mogą być osoby fizyczne poniżej 18 roku życia, a w przypadku  Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki niebędącej osobą prawną wymóg wieku stosuje się również do osób, które dokonują Zamówienia w imieniu tych podmiotów.

 

SKLEP

Stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się wyłączni w Zbrosławicach (kod: 41-674), przy ul. Wolności 116 a (prowadzony przez FUKS), w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej na stronie:  www.alkoholefuks.pl.

 

TOWAR

Produkty prezentowane  na stronie internetowej www.alkoholefuks.pl , które można nabyć w Sklepie.

 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FUKS, a Klientem, realizowana w Sklepie.

 

PLATFORMA

Elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona na stronie: www.alkoholefuks.pl

 

PEŁNOMOCNIK

Osoba fizyczna, pełnoletnia, której Klient udzielił Pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar i przesłania Towaru.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważnienie udzielone przez Klienta Pełnomocnikowi, którego treść zgodna jest ze wzorem pełnomocnictwa, DO KTÓREGO LINK  umieszczony jest  na stronie internetowej www.alkoholefuks.pl  w zakładce „Warunki dostawy”.

 

KODEKS CYWILNY

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 2.PRZEDMIOT REGULAMINU.

 1. Regulamin został stworzony w celu spełnienie wymogów art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady składania zamówień na stronie internetowej alkoholefuks.pl za pośrednictwem Platformy w Sklepie prowadzonym przez FUKS, a w szczególności określa:
 3. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy;
 4. b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy;
 5. c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy;
 6. d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Platformy.
 7. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem, że Klient ma dostęp do urządzenia korzystającego z sieci Internet, a urządzenie posługuje się przeglądarką, która umożliwia korzystanie z mechanizmów  JavaScript oraz zezwala na przechowywanie plików cookies.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza/linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
 9. FUKS sprzedaje alkohol wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat, których zachowanie nie wskazuje na to, że są nietrzeźwe, co oznacza, że sprzedaż na rzecz takich osób nie zostanie sfinalizowana pomimo skorzystania z Platformy.
 10. FUKS nie dokonuje sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
 11. Informacje o Towarach, a w szczególności ich opisy oraz ceny, znajdujące się na stronie internetowej alkoholefuks.pl, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Wszelkie opisy Towarów zamieszczone na stronie internetowej objęte są prawami autorskimi wobec czego zabrania się ich kopiowania, powielania, pobierania i wykorzystywania bez zgody autora.
 13. Strona internetowa alkoholefuks.pl prezentuje ofertę FUKS z zakresu napojów alkoholowych, bezalkoholowych, artykułów spożywczych oraz akcesoriów.
 14. Towar zakupiony przez przedsiębiorców nie podlega dalszej odsprzedaży jeśli taka informacja znajduje się na fakturze.
 15. Regulamin stanowi integralną część umowy kupna- sprzedaży alkoholi pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

 

3.ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Platformy jest rejestracja w jej ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia FUKS do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie zgodnym z Polityką Prywatności . FUKS będzie Administratorem przekazanych danych osobowych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Platformy.
 5. FUKS może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 6. a) podał w trakcie rejestracji w Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 7. b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy,
 8. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez FUKS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FUKS,
 9. d) nie ukończył 18 roku życia.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FUKS.
 11. Niedozwolone wykorzystanie Platformy następuje w przypadku dostarczenia lub przekazania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania z programów lub urządzeń wprowadzających zaburzenia w funkcjonowaniu Platformy; rozsyłania lub umieszczenia na Platformie lub za jej pośrednictwem niezamówionych informacji (SPAM); korzystania z Platformy w sposób uciążliwy, poprzez jej blokowanie lub pozorne zamawianie Towarów.
 12. Klient zobowiązany jest do wykorzystania treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie na własne potrzeby oraz do korzystania z Platformy  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

 1. PROCEDURA ZAKUPU/ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy, należy wejść na stronę internetową www.alkoholefuks.pl, a następnie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty na stronie dokonać wyboru Towarów poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Składając Zamówienie Klient upoważniony jest do wyboru opcji : odbioru zamówionych Towarów osobiście w Sklepie lub dokonanie tego za pośrednictwem Pełnomocnika, który będzie upoważniony w imieniu Klienta do odbioru Towaru i nadania go do siedziby/miejsca zamieszkania Klienta za wynagrodzeniem uiszczonym przez Klienta.
 4. Udzielenie Pełnomocnictwa jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Pełnomocnika danych osobowych podanych na Platformie. Pełnomocnik będzie Administratorem przekazanych mu danych osobowych i będzie je przetwarzał w zakresie potrzebnym dla wykonania Pełnomocnictwa w tym do dalszego ich przekazywania firmom przesyłkowym w zakresie potrzebnym dla dokonania dostawy, archiwizowania przez okres konieczny dla przeprowadzenia ewentualnej kontroli uprawnionych organów państwowych lub samorządowych przez okres w jakim te kontrole mogą być przeprowadzone oraz wykorzystania ich w trakcie ewentualnych postepowań sądowych wszczętych przez Klienta lub przeciwko niemu przez okres w jakim roszczenie nie uległo przedawnieniu i przez okres trwania samego postępowania.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 6. a) przedmiotu Zamówienia,
 7. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
 8. c) wybranej metody płatności,
 9. d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika ( jeśli zostanie taka opcja wybrana).
 10. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FUKS umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a w dalszej kolejności e-mail z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 13. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Zbrosławicach przy ul. Wolności 116a, a umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą wydania Towaru Klientowi lub Pełnomocnikowi.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

5..CENY I METODY PŁATNOŚCI.

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki i podatki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty za wyjątkiem opłaty za przesyłkę Towaru i działania Pełnomocnika.
 2. Szczegółowe zasady wynagrodzenia pełnomocnika ujęte są w zakładce „Warunki dostawy” zawierającej Regulamin Pełnomocnictwa .
 3. Klient może uiścić cenę w następujący sposób:
 4. przelewem na numer konta bankowego Bank Pekao S.A. 74 1020 2368 0000 2802 0205 6885;
 5. płatnością w systemie PayU Polska;
 6. kartą płatniczą w systemie Payeeze Polska, MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar;
 7. w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

 

 

6.WYDANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Wydanie Towaru następuje w Sklepie Klientowi lub Pełnomocnikowi, jeśli Klient dokonał takiego wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru opcji odbioru Towaru przez Pełnomocnika, Klient udziela pełnomocnictwa poprzez wybór tej opcji w formularzu Zamówienia. Treść pełnomocnictwa zgodna jest z treścią dokumentu udostępnionego na stronie alkoholefuks.pl w zakładce „Warunki dostawy”. Klient między innymi upoważnia FUKS do wydania Pełnomocnikowi Towaru oraz do odbioru od FUKS wynagrodzenia Pełnomocnika uiszczonego wraz z należnością za Towar.
 3. Szczegółowe zasady udzielenia pełnomocnictwa i działania Pełnomocnika reguluje odrębny Regulamin Pełnomocnictwa dostępny w zakładce „Warunki dostawy”.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Klienta. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli odebrał Towar i naruszył jego bezpośrednie opakowanie (nie dotyczy opakowania na cele transportu) , w tym między innymi banderolę, lub też oczywistym jest, że opakowanie zostało otwarte w celu spożycia w całości lub w części Towaru, w takim przypadku nie powstaje obowiązek zwrotu należności za Towar po stronie
 3. Po odbiorze towaru przez Klienta prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia od odstąpieniu od zakupu Towarów wobec FUKS, określającego produkty i ich ilość w zakresie których złożone jest oświadczenie o odstąpieniu, podpisanego w sposób czytelny i wskazującego w jaki sposób należy dokonać zwrotu uiszczonej ceny za Towary. Oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej do Sklepu wraz z oryginałem paragonu lub faktury wraz z zwracanym Towarem, brak któregokolwiek elementu równoznaczne jest tym, że oświadczenie o odstąpieniu jest nieskuteczne. Tylko w przypadku, gdy Klient zdecyduje się wykonać prawo odstąpienia od Umowy przed odbiorem przez niego Towarów wówczas wystarczającym jest złożenia samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy elektronicznie na adres e-mail: alkohole@fukssklepy.pl .
 4. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotów, reklamacji i prawa odstąpienia ujęte są w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej oraz 1 i 2 powyżej.
 6. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
 7. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
 8. Zwracany Towar winien być przekazany na adres Sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, złożonym w terminie wskazanym w pkt1.Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 6. powyżej.
 9. Koszty zwrotu towaru przy wykonaniu prawa odstąpienia ponosi Klient.

 

 

 

8.RĘKOJMIA.

 

 1. FUKS Niedzielska Aleksandra, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz podmiotów o, których mowa w art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego , z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@fukssklepy.pl. FUKS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. FUKS nie udziela rękojmi na Towary zakupione przez przedsiębiorców za wyjątkiem sytuacji uregulowanej w art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.
 4. FUKS nie udziela gwarancji na Towary.

 

 

9.REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. FUKS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FUKS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy można zgłaszać mailowo pod adres biuro@fukssklepy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.
 4. FUKS zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym  Dz.U. z 2016 r. poz.3
 5. FUKS informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
 6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 7. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FUKS a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub podmiotem wskazanym w art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu, zgodnie z „Polityką prywatności”, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia– zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności, która obejmuje klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych FUKS lub pełnomocnikowi, przy czym jeśli zrobi to przed chwilą odebrania Towaru od Pełnomocnika lub ze Sklepu, wówczas takie oświadczenie jako uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży traktowane jest jako odstąpienie przez Klienta od Umowy, w takie sytuacji Towar nie zostanie dostarczony Klientowi, a FUKS dokona zwrotu otrzymanej ceny za Towar na zasadach określonych w pkt. 7.
 6. Klientowi przysługują następujące prawa wobec Administratora:
 7. a)  prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania ( art. 15-16 RODO),
 8. b)  prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
 9. c)  prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 10. d)  prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 11. e)  prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
 12. f)  prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 13. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej (…) Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 14. Nieprzekazanie danych ososbowych spowoduje niemożność złożenia Zamówienia, realizacji zawartej Umowy i związanych z nią obowiązków podatkowychi archiwizacyjnych.
 15. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium